ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

*Het jaarverslag en de notulen van de ALV 2018 kunnen worden opgevraagd bij de secretaris:bestuurvrederust@gmail.com

Donderdag 21 november

Aanvang: 20.30 uur

Clubhuis “De Schakel”

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering evalueert het bestuur het afgelopen jaar samen met haar leden. Er wordt naar de toekomst gekeken en worden leden vanwege bijzondere prestaties in het zonnetje gezet.


Tevens is de ledenvergadering een uitgelezen mogelijkheid om als lid ideeën aan te dragen en vragen te stellen aan het bestuur.


Het bestuur van V.V. Vrederust nodigt ieder lid dan ook van harte uit om de Algemene Ledenvergadering van 2019 bij te wonen.

 • OPENING
   

 • VASTSTELLEN NOTULEN ALV 2018 & JAARVERSLAG 2019*
   

 • ALGEMENE MEDEDELINGEN
   

 • VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING & VASTSTELLEN BEGROTING
   

 • VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE & VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE KASCOMMISSIE
  Volgens rooster is aftredend Arie Prins

   

 • VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BESTUUR
  Volgens rooster is aftredend wedstrijdsecretaris Arjan Huismans en Marco Vriens namens de technische commissie. Arjan stelt zich herkiesbaar, Marco stelt zich niet herkiesbaar.
  Penningmeester Jean-Paul Verdult stopt als bestuurslid. Het bestuur draagt Annemarie den Houting voor als nieuwe penningmeester.
  Tegenkandidaten kunnen door ten minste drie leden worden gesteld, mits deze hiervan ten minste één week voor aanvang van de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris

   

 • JUBILARISSEN
   

 • RONDVRAAG  

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Volg V.V. Vrederust

 • Vrederust op Facebook
 • Vrederust op Instagram
logo_vvv_transparant.png
 • Vrederust op Facebook
 • Vrederust op Instagram