ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

Donderdag 21 oktober 20.30 uur

De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 21 oktober om 20.30 uur in clubhuis "De Schakel".
Afgelopen jaar is er vanwege Corona geen Algemene Ledenvergadering geweest en is deze schriftelijk afgedaan. We hopen dan ook op een grote opkomst van de leden.

 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering evalueert het bestuur het afgelopen jaar samen met haar leden. Er wordt naar de toekomst gekeken en worden leden vanwege bijzondere prestaties in het zonnetje gezet.


Tevens is de ledenvergadering een uitgelezen mogelijkheid om als lid ideeën aan te dragen en vragen te stellen aan het bestuur.


 • OPENING & MEDEDELINGEN
   

 • NOTULEN ALV 2020*
   

 • VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING & VASTSTELLEN BEGROTING
  Toelichting door penningmeester Annemarie den Houting
   

 • VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE & VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE KASCOMMISSIE
   

 • VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BESTUUR
  De bestuursfunctie van voorzitter is vacant. Na de (schriftelijke) Algemene Ledenvergadering 2020 is Hans van Daele gestopt als voorzitter. Ruud Hermans heeft sindsdien de voorzittersfunctie op interim basis overgenomen. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen bij het bestuur gemeld worden.

  Volgens rooster is aftredend penningmeester Annemarie den Houting. Annemarie stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen door ten minste drie leden worden gesteld, mits deze hiervan ten  minste één week voor aanvang van de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris (bestuurvrederust@gmail.com).
   

 • JUBILARISSEN
   

 • RONDVRAAG  

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

*De notulen van de ALV 2020 kunnen worden opgevraagd bij de secretaris:bestuurvrederust@gmail.com